Tỷ lệ thành công bán cổ phần lần đầu và thoái vốn qua Sở giao dịch chứng khoánchiếm 56%

22:15 20/11/2018 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Đây là con số thực hiện từ năm 2016 đến tháng 8/2018 vừa được Bộ Tài chính đưa ra trong buổi họp báo chuyên đề về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN.

Tỷ lệ thành công bán cổ phần lần đầu và thoái vốn qua Sở giao dịch chứng khoánchiếm 56% - ảnh 1
Nguồn: Internet 
Theo Bộ Tài chính, trong thời gian này, Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK) đã thực hiện bán đấu giá cổ phần và thoái vốn cho 225 doanh nghiệp với tổng số cổ phần chào bán là 5.781 triệu cổ phần, tổng số cổ phần bán được là 3.259 triệu cổ phần, tỉ lệ thành công là 56%, với tổng giá trị thực tế bán được là 178.200 tỷ đồng.

Thặng dư thu được từ bán đấu giá cổ phần hóa và thoái vốn của 225 doanh nghiệp trên SGDCK là 145.574 tỷ đồng với tỉ lệ là 447% giá trị thặng dư so với giá trị cổ phần theo mệnh giá.

Bình quân lợi nhuận trước thuế tăng

Tổng hợp kết quả hoạt động của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa cho thấy, so với năm trước khi cổ phần hóa, bình quân lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách nhà nước, vốn điều lệ, tổng tài sản, doanh thu, thu nhập bình quân của người lao động đều tăng.

Điển hình như Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương có doanh thu tăng 20 lần, lợi nhuận tăng 40 lần, tổng tài sản tăng 22 lần, vốn chủ sở hữu tăng 40 lần. Công ty cổ phần Sữa Việt Nam có doanh thu tăng 10 lần, nộp ngân sách tăng trên 6 lần, vốn chủ sở hữu tăng 13 lần.

Năm 2017, theo báo cáo của 294 doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước (các số liệu so sánh xét trong cùng số lượng 294 doanh nghiệp cổ phần hiện có năm 2016) thì tổng tài sản theo báo cáo hợp nhất của các doanh nghiệp cổ phần là 543.858 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2016; Tổng số nợ phải trả của các doanh nghiệp cổ phần theo báo cáo hợp nhất là 337.627 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu theo báo cáo hợp nhất của các doanh nghiệp cổ phần năm 2017 là 210.035 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016; Tổng doanh thu đạt 482.545 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2016; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế theo báo cáo hợp nhất là 36.633 tỷ đồng, tăng 11% so với số thực hiện năm 2016.

Tỷ lệ thành công bán cổ phần lần đầu và thoái vốn qua Sở giao dịch chứng khoánchiếm 56% - ảnh 2
Nguồn: Internet 
Theo báo cáo hợp nhất của các doanh nghiệp cổ phần thì có 35 doanh nghiệp với tổng số lỗ phát sinh là 844 tỷ đồng; tổng số phát sinh phải nộp NSNN đạt 47.297 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2016. Trong đó, một số doanh nghiệp cổ phần có số lỗ phát sinh lớn như Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh lỗ phát sinh 70 tỷ đồng; Tổng công ty LICOGI lỗ phát sinh 59 tỷ đồng....  

Như vậy, các doanh nghiệp sau cổ phần hóa vẫn có xu hướng tăng trưởng ổn định và phát triển.

Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp cổ phần hoạt động kém hiệu quả, kinh doanh thua lỗ nên không bảo toàn được vốn chủ sở hữu như Công ty cổ phần Lương thực và Dịch vụ Quảng Nam (âm vốn chủ sở hữu 79 tỷ đồng), Công ty cổ phần XNK Đà Nẵng (âm vốn chủ sở hữu 41 tỷ đồng)...

Quản trị doanh nghiệp có nhiều kết quả nhất định từ khi đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp DNNN. Những đổi mới mạnh mẽ về chủ trương chính sách và hệ thống pháp luật kinh doanh đã tạo hành lang pháp lý và môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động đồng thời với việc tăng cường tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.