Chuyển đổi số trong đo lường: Cơ hội và thách thức

Chuyển đổi số trong đo lường: Cơ hội và thách thức

Chuyển đổi số trong đo lường tạo sự thay đổi rõ rệt trong hạ tầng chất lượng quốc gia. Sự liên kết giữa các giải pháp số và hoạt động đo lường đóng vai trò quan trọng cho phép sử dụng hiệu quả các cơ hội phát sinh từ quá trình số hóa.