VP Chính phủ và Bộ Y tế ký kết quy chế phối hợp: Xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính

16:07 | 17/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng 17/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa VPCP và Bộ Y tế liên quan công tác tham mưu giúp Chính phủ và Thủ tướng.
Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan nhằm tăng cường mối quan hệ, hiệu quả phối hợp trong công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế hoặc theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; triển khai xây dựng Chính phủ điện tử và công tác cải cách thủ tục hành chính giữa VPCP và Bộ Y tế.
 
Quy chế cũng xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các đơn vị trực thuộc hai cơ quan trong tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phối hợp công tác giữa hai cơ quan. Triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đúng tiến độ, yêu cầu.
 
VPCP và Bộ Y tế sẽ cùng phối hợp trong công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực phụ trách của hai cơ quan; theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được giao trong Chương trình công tác hằng năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 
Trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, hai cơ quan phối hợp triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; hỗ trợ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng, ứng dụng chữ ký số cá nhân trong gửi, nhận văn bản điện tử; gửi, nhận văn bản điện tử giữa hai cơ quan.
 
Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế ký kết Quy chế phối hợp
Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế ký kết Quy chế phối hợp công tác
 
Phối hợp trong việc xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công Quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Y tế, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng dịch vụ công Quốc gia.
 
Việc phối hợp này sẽ cập nhật chính xác, kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện với người dùng trước khi kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Y tế với Cổng dịch vụ công Quốc gia cho tới khi hoàn thành. Kịp thời chia sẻ dữ liệu để cung cấp dịch vụ công, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuân thủ triệt để nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm đối với 100% các dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
 
Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế ký kết Quy chế phối hợp
 
Trong phối hợp về cải cách thủ tục hành chính, hai cơ quan tăng cường hối hợp, hỗ trợ nâng cao hiệu quả, chất lượng triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, gồm: Rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính kịp thời trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính, bao gồm cả chế độ báo cáo; điều kiện kinh doanh. Phối hợp theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và vận hành, khai thác hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
 
Bên cạnh đó, Phối hợp, hỗ trợ triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Y tế theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.
 
VPCP và Bộ Y tế cũng phối hợp trong công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
 
Theo Quy chế phối hợp, VPCP và Bộ Y tế cùng chia sẻ, cung cấp thông tin, tài liệu, xin ý kiến về các nội dung phối hợp bằng văn bản. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm trực tiếp để trao đổi, thảo luận và giải quyết các vướng mắc. Cử công chức làm đầu mối để phối hợp triển khai các nội dung trong Quy chế.
 

Thùy Dương