Ban hành quy định về quản lý, vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

14:03 21/10/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND về Ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2A Cát Linh - Hà Đông.

Báo Hà Nội mới cho biết Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội có trách nhiệm ban hành biểu đồ chạy tàu tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2A Cát Linh - Hà Đông để tổ chức triển khai thực hiện và gửi cơ quan chức năng để giám sát việc thực hiện biểu đồ chạy tàu chậm nhất 10 ngày trước ngày biểu đồ chạy tàu có hiệu lực thi hành.
 
Ban hành quy định về quản lý, vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông - ảnh 1
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định về quản lý, vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Sau khi ban hành biểu đồ chạy tàu, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội có trách nhiệm công bố biểu đồ chạy tàu trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và tại các ga.

Vé hành khách được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật Đường sắt; Giá vé vận tải hành khách trên đường sắt đô thị do UBND thành phố Hà Nội quy định; Giá vé vận tải hành khách trên đường sắt đô thị được niêm yết tại các ga đường sắt và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội trước thời điểm áp dụng.

Việc miễn, giảm giá vé cho hành khách sử dụng đường sắt đô thị thực hiện theo Luật Đường sắt, Chương V Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12-5-2018 của Chính phủ, các quy định hiện hành có liên quan và quy định của Thành phố.

Công tác quản lý tài chính trong hoạt động kinh doanh đường sắt đô thị tuân thủ theo Mục 4 Chương VI Luật Đường sắt và các quy định hiện hành có liên quan.

Theo báo Pháp Luật xã hội nguồn thu do hoạt động kinh doanh đường sắt đô thị bao gồm: Thu từ vé; Thu từ quảng cáo, từ các hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ và những nguồn thu khác theo quy định của pháp luật; Trợ giá của thành phố Hà Nội và các khoản hỗ trợ khác theo quy định.

Nguồn chi cho hoạt động kinh doanh đường sắt bao gồm chi cho công tác quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng và phương tiện giao thông đường sắt đô thị, công tác vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội được hưởng chính sách trợ giá theo quy định hiện hành của Chính phủ, HĐND, UBND thành phố Hà Nội.

Căn cứ phương án vận hành, phương án kinh doanh được cấp thẩm quyền duyệt, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội xây dựng phương án, đề xuất nhu cầu kinh phí chi trợ giá, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, để bố trí ngân sách hàng năm
 
Nguyễn Triệu