Bình quân mỗi tháng có 19,1 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường

Thùy Dung 10:16 | 29/07/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê (TCTK) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng đầu năm 2022, cả nước có 89,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy trong tháng 7, cả nước có gần 13,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 0,7% so với tháng 6 nhưng tăng 50,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Số vốn đăng ký đạt 123,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng 6 và tăng 1% so với cùng kỳ năm 2021. Số lao động đăng ký gần 106,2 nghìn lao động, tăng 37,6% so với tháng 6 và tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 9,4 tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng trước và giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. 

Bên cạnh đó, cả nước còn có 2,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng, tăng 3,2% so với tháng 6 và giảm 53% so với cùng kỳ năm 2021.

TCTK lý giải giá nguyên vật liệu đầu vào và chi phí vận chuyển tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong tháng. 

 Số liệu: TCTK, Diên Vỹ tổng hợp

Tính chung 7 tháng năm 2022, cả nước có 89,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.006,1 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 621 nghìn lao động, tăng 17,9% về số doanh nghiệp, giảm 5,6% về vốn đăng ký và tăng 11,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. 

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm 2022 đạt 11,3 tỷ đồng, giảm 19,9% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 2.329,7 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 31,2 nghìn lượt doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2022 là 3.335,8 nghìn tỷ đồng, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo khu vực kinh tế, có 1.239 doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước; gần 22,5 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 9,3% và khoảng 65,7 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 21,7%.

Cùng đó, cả nước có 44,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm 2021. 

Như vậy, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng đầu năm lên đến 133,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 19,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong tháng 7, cả nước có 5.285 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 3% so với tháng trước và tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2021. 4.416 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 14,2% và tăng 12,3%; ngoài ra 1.767 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,7% và tăng 22,5%. Như vậy tổng cộng có 11.468 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong tháng.

   Số liệu: TCTK, Diên Vỹ tổng hợp 

Tính chung 7 tháng, có 56 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm trước; 28,2 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 0,6% và gần 10,4 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 9%. Bình quân một tháng có 13,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.