Bộ tài chính lấy ý kiến đóng góp thông tư về đầu tư, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

21:38 11/01/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Dự thảo quy định rõ về điều chỉnh vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Theo đó, đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành lập mới:
 
Căn cứ số vốn nhà nước thực cấp (đối với doanh nghiệp thành lập mới không có dự án đầu tư xây dựng), vốn nhà nước đã cấp theo quyết toán công trình hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với doanh nghiệp thành lập mới trên cơ sở bàn giao dự án đầu tư xây dựng) để ghi tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp. Trường hợp vốn đầu tư thực tế của Nhà nước thấp hơn mức vốn điều lệ đã đăng ký khi thành lập doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký điều chỉnh lại mức vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi thành lập bằng mức vốn thực tế đã đầu tư của nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 
Bộ tài chính lấy ý kiến đóng góp thông tư về đầu tư, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp - ảnh 1
Ảnh minh họa
 
Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đang hoạt động, việc điều chỉnh vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Theo dự thảo, điều chỉnh vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 121/2020/NĐ-CP; Điều 14 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 1 Điều 18 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Quản lý vốn, tài sản
 
Việc quản lý vốn và tài sản tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại Mục 1 Chương III của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP; các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 và khoản 12 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP và các quy định sau:
 
Doanh nghiệp phải xây dựng và ban hành quy chế nội bộ để quản lý, sử dụng các loại tài sản của doanh nghiệp; Quy chế phải xác định rõ việc phối hợp của từng bộ phận quản lý trong doanh nghiệp, quy định rõ trách nhiệm bồi thường của từng bộ phận, cá nhân đối với các trường hợp làm hư hỏng, mất mát, gây tổn thất tài sản, thiệt hại cho doanh nghiệp.
 
Đối với doanh nghiệp có tài sản đặc thù như vật nuôi, cây trồng, thiết bị có nguồn phóng xạ, chất độc hại và tài sản đặc thù khác, quá trình quản lý, sử dụng, thanh lý tài sản ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật về tài chính, doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ các quy định, quy trình, quy phạm về kỹ thuật của cơ quan quản lý chuyên ngành ban hành.
 
Việc trích lập các khoản dự phòng rủi ro: dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).
 
Nguyễn Triệu