Quảng Nam cần gần 47.000 tỷ phát triển nhà ở đến 2030

Quảng Nam cần gần 47.000 tỷ phát triển nhà ở đến 2030

Theo kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, Quảng Nam dự kiến sẽ cần khoảng 46.926 tỷ đồng; bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách và vốn của doanh nghiệp để phát triển nhà ở giai đoạn này.