BUSINESS TALK: Phương pháp định giá cổ phiếu cho các nhà đầu tư dài hạn

07:32 | 14/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đầu tư chứng khoán dài hạn sẽ là việc tìm kiếm những mã chứng khoán có tiềm năng phát triển trong 2,3 năm tới hoặc hơn nữa.Nhà đầu tư cần có những kiến thức như đánh giá, phân tích doanh nghiệp, định giá cổ phiếu.