Đề xuất chuyển toàn bộ giao dịch cổ phiếu về HoSE

10:15 15/04/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) vừa dự thảo Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác. Hiện nay, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân - đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Thông tư.
 
Thông tư này quy định dựa theo Quyết định số 37/2020 ngày 23/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX).
 
Đề xuất chuyển toàn bộ giao dịch cổ phiếu về HoSE
Chậm nhất đến ngày 30/6/2025 chuyển toàn bộ giao dịch chứng khoán về HoSE
 
Việc thực hiện lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn về tổ chức bộ máy, nhân lực, hoạt động nghiệp vụ của Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE); gắn với việc triển khai vận hành hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán mới; không làm phát sinh chi phí đối với tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư và không ảnh hưởng đến lộ trình phát triển các sản phẩm mới. Việc thực hiện lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán phải bảo đảm khách quan, công khai, công bằng và hiệu quả.
 
Việc sắp xếp thị trường giao dịch cổ phiếu sẽ lâu hơn các thị trường khác, dự kiến đến tháng 6/2025. Theo dự thảo Thông tư, lộ trình chậm nhất đến hết ngày 30/06/2025, HoSE thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức chưa niêm yết (UPCoM). theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 
Cụ thể, trước ngày 30/06/2025, HoSE tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm đã niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
 
Trước ngày 01/07/2023, HoSE tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới với doanh nghiệp đáp ứng điều kiện niêm yết của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng trở lên. Đồng thời tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới với doanh nghiệp đáp ứng điều kiện niêm yết của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
 
Từ ngày 01/01/2025 đến chậm nhất hết ngày 30/06/2025, HoSE tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp đăng ký giao dịch từ HNX (cổ phiếu UPCoM).
 

Đối với HNX, trước thời hạn 30/6/2025, tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch đối với cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch cho đến khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao sang HoSE.

Trước ngày 1/7/2023, HNX tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết mới của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện niêm yết quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng trở lên.

Từ ngày 1/7/2023, HNX không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của doanh nghiệp.

Từ ngày 1/7/2023 và chậm nhất đến hết ngày 31/12/2023, HNX thực hiện chuyển cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết từ HNX sang HoSE.

Từ ngày 1/1/2025 đến chậm nhất hết ngày 30/6/2025, HNX thực hiện chuyển cổ phiếu của doanh nghiệp đăng ký giao dịch từ UPCoM sang HoSE.

 
Sau khi hoàn tất chuyển cổ phiếu HNX và UPCoM sang HoSE, HoSE sẽ tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu mới của doanh nghiệp.
 
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam xây dựng kế hoạch chuyển cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch từ HNX sang HoSE và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trước khi ban hành.
 
Hiện nay, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân - đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Thông tư và được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 
H.A