Hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

07:03 15/03/2018 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Theo Thông tư 16 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 26/3/2018, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện gửi báo cáo điện tử với các báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán giữa niên độ, năm; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ, năm…

Thông tư số 16/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu ký ban hành.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 26/3/2018, Thông tư 16 thay thế cho Thông tư 05/2013/TT-BTC ngày 9/1/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư 16 được áp dụng đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) (sau đây gọi tắt là Luật Các tổ chức tín dụng); cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Thông tư này không áp dụng đối với tổ chức tín dụng là tổ chức tài chính vi mô, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.

Đáng chú ý, Thông tư 16 quy định rõ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện gửi báo cáo cho Bộ Tài chính theo các phương thức: báo cáo bằng văn bản và báo cáo điện tử.

Trong đó, đối với phương thức báo cáo bằng văn bản, Bộ Tài chính hướng dẫn, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện báo cáo bằng văn bản báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán đối với các báo cáo quy định tại các điểm a, b, c, d Khoản 3 Điều 8 Thông tư này (bao gồm: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ, năm; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ, năm; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ, năm; Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ, năm).

Với phương thức báo cáo điện tử, theo quy định tại Thông tư 16, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện báo cáo điện tử đối với các báo cáo quy định tại Điều 8 Thông tư này. Như vậy, các báo cáo mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện gửi điện tử gồm có: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ, năm; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ, năm; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ, năm; Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ, năm; Bảng cân đối tài khoản kế toán tháng; Báo cáo một số chỉ tiêu an toàn tài chính năm…

Cũng theo hướng dẫn tại Thông tư 16, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện kết nối với Bộ Tài chính thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính để gửi báo cáo tài chính điện tử về Bộ Tài chính theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính.

Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa đủ điều kiện kết nối mạng truyền tin với Bộ Tài chính thì gửi file báo cáo qua vật mang tin hoặc gửi báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính) để thực hiện cập nhật dữ liệu báo cáo. Còn với trường hợp hệ thống truyền dữ liệu có sự cố, các đơn vị báo cáo phải gửi file báo cáo được lưu trên vật mang tin hoặc gửi báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính) tại trụ sở Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện báo cáo bằng phương thức điện tử. Trong thời gian chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc thực hiện báo cáo bằng phương thức báo cáo điện tử, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện gửi bằng văn bản các báo cáo tài chính (trừ Bảng cân đối tài khoản kế toán hàng tháng) quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư này./.