Nhiều quy định mới về quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia

09:06 | 22/05/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg về ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia, với nhiều quy định mới.

Nhiều quy định mới về quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia - ảnh 1
Nguồn: Internet. 
Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg về ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia thay thế Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg ngày 19/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ nhà nước”.

Theo đó, Quy chế quy định rõ nội dung quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia (DTQG) về danh mục chi tiết; tổ chức quản lý; kế hoạch và dự toán NSNN; mua, bán, nhập, xuất, luân phiên đổi hàng; bảo quản; sử dụng; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật; kho DTQG; cơ chế tài chính, chế độ kế toán, kiểm toán nhà nước và báo cáo thống kê.

Về nguyên tắc quản lý xăng dầu DTQG, Quy chế quy định rõ: Xăng dầu DTQG phải được quản lý chặt chẽ về số lượng và chất lượng, bảo đảm bí mật, an toàn; chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu, mục tiêu DTQG; xăng dầu DTQG sau khi xuất cấp phải được bù lại đầy đủ, kịp thời. Xăng dầu DTQG phải được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật; không được sử dụng xăng dầu DTQG để kinh doanh; Phải tính đúng, tính đủ chi phí bảo quản xăng dầu DTQG hằng năm theo quy định.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định xăng dầu dự trữ quốc gia bao gồm: Xăng ô tô, dầu diesel, dầu mazut, nhiên liệu dùng cho quân sự, nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng, dầu thô và các loại xăng dầu theo quy định của Chính phủ.

Đối với kế hoạch dự trữ xăng dầu, Quy chế quy định: Kế hoạch tăng xăng dầu DTQG gồm số lượng và giá trị xăng dầu nhập tăng đưa vào DTQG trong năm kế hoạch hoặc kỳ kế hoạch được lập chi tiết mặt hàng theo quy cách, chủng loại, thời gian sản xuất.

Kế hoạch giảm xăng dầu DTQG gồm số lượng và giá trị các mặt hàng xăng dầu xuất giảm do: Hao hụt theo định mức; không còn nhu cầu tiếp tục DTQG; thay đổi yêu cầu về số lượng, danh mục chi tiết xăng dầu DTQG trong năm kế hoạch hoặc kỳ kế hoạch và được lập chi tiết từng mặt hàng xăng dầu theo quy cách, chủng loại, thời gian sản xuất, thời gian nhập kho DTQG.

Kế hoạch luân phiên, đổi hàng xăng dầu DTQG gồm số lượng, giá trị những mặt hàng đến thời hạn xuất luân phiên, đổi hàng trong năm kế hoạch để đảm bảo chất lượng xăng dầu DTQG hoặc do hàng giảm chất lượng, hàng không còn phù hợp với tiến bộ kỹ thuật, hoặc do thay đổi danh mục chi tiết mặt hàng. Kế hoạch luân phiên đổi hàng xăng dầu DTQG được lập chi tiết từng mặt hàng theo quy cách, chủng loại, thời gian sản xuất, thời gian nhập kho DTQG.

Khi đến hạn xuất luân phiên đổi hàng xăng dầu DTQG, trường hợp cần thiết thay đổi danh mục chi tiết để trình Chính phủ quyết định hoặc thay đổi chủng loại xăng dầu DTQG cho phù hợp hoặc do yêu cầu thay đổi chủng loại của cơ quan có thẩm quyền để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, các bộ ngành quản lý xăng dầu DTQG phải có văn bản thuyết minh rõ lý do gửi Bộ Tài chính thẩm định, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên tắc nhập, xuất xăng dầu dự trữ quốc gia phải đúng kế hoạch được giao, đúng quyết định của cấp có thẩm quyền; đúng thủ tục nhập xuất theo quy định của pháp luật; đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá, đối tượng, địa điểm quy định; có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo chế độ quản lý tài chính và quy định bảo quản hiện hành.

Nhập xuất xăng dầu DTQG theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng xăng dầu DTQG: Thủ tưởng các bộ ngành quản lý xăng dầu DTQG tổ chức triển khai kế hoạch nhập, xuất, luân phiên đổi hàng xăng dầu DTQG; chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng, NSNN không cấp bù chi phí phát sinh trong quá trình luân phiên đổi hàng xăng dầu DTQG; trường hợp chưa thực hiện xong trong năm kế hoạch, báo cáo Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với yêu cầu về hệ thống kho DTQG, Quy chế quy định: Trên cơ sở quy hoạch tổng thể hệ thống kho DTQG, quy hoạch sử dụng đất của địa phương và điều kiện tự nhiên có liên quan, Thủ tưởng bộ ngành quản lý xăng dầu DTQG tổ chức xây dựng và phê duyệt quy hoạch chi tiết mạng lưới kho xăng dầu DTQG theo quy định tại Luật DTQG sau khi thống nhất với Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT.

Về yêu cầu đối với kho xăng dầu dự trữ quốc gia, Quy chế quy định:

Kho xăng dầu dự trữ quốc gia phải được xây dựng theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, có công nghệ bảo quản tiên tiến, trang bị đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cần thiết để thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa việc nhập, xuất, bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia.

Kho xăng dầu dự trữ quốc gia phải được tổ chức bảo vệ chặt chẽ, an toàn, bí mật theo quy định của pháp luật; trang bị đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cần thiết cho quan sát, giám sát, phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, hư hỏng, mất mát và các yếu tố khác có thể gây thiệt hại đến xăng dầu dự trữ quốc gia.

Căn cứ quy hoạch kho xăng dầu dự trữ quốc gia đã được phê duyệt, Thủ trưởng bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng kho dự trữ quốc gia theo tiêu chuẩn kho được quy định tại Điều 62 Luật Dự trữ quốc gia để đơn vị dự trữ quốc gia thuê hoặc nhận hợp đồng thuê bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia.

Đối với kho xăng dầu dự trữ quốc gia thuê của các tổ chức, doanh nghiệp thì phải phù hợp với quy hoạch và tiêu chuẩn kho dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật./.

Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg về ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.