Doanh nghiệp nhập khẩu vaccine, khó hay dễ?

Doanh nghiệp nhập khẩu vaccine, khó hay dễ?

Mặc dù Bộ Y tế tuyên bố tạo mọi điều kiện để các địa phương, DN nhập khẩu vaccine COVID-19 về Việt Nam, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có đơn vị, địa phương nào tham gia thị trường khó khăn và nhiều thách thức này