Hội nghị kinh doanh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Hội nghị kinh doanh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Tại hội nghị, Việt Nam cho rằng các nước cần đẩy mạnh hơn nữa kết nối số và thương mại điện tử, mở rộng khả năng thâm nhập thị trường của nhau, tăng cường kết hàng hải và thuận lợi hóa thương mại.