Đảm bảo tính thực tiễn khi định giá đất

Đảm bảo tính thực tiễn khi định giá đất

Theo khảo sát của Bộ Xây dựng, có hơn 50% các dự án bất động sản đang gặp khó khăn, vướng mắc hoặc triển khai chậm do bất cập trong việc xác định giá đất theo phương pháp giá thị trường bởi đây là một bước quan trọng trong quá trình phát triển của dự án bất động sản.