Chuyển đổi số tại Việt Nam còn diễn ra tương đối chậm

Chuyển đổi số tại Việt Nam còn diễn ra tương đối chậm

Sự dịch chuyển quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam đang diễn ra tương đối chậm, hầu hết các cơ quan, tổ chức đều chưa biết nên bắt đầu từ đâu, mặc dù về mặt công nghệ nước ta tương đương với các nước trên thế giới.