TP Hải Phòng: Doanh thu cảng biển 9 tháng vượt 4.700 tỷ

TP Hải Phòng: Doanh thu cảng biển 9 tháng vượt 4.700 tỷ

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý III và 9 tháng đầu năm của Cục Thống kê TP Hải Phòng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng năm 2022 ước đạt 128.810,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu cảng biển 9 tháng đạt 4.775,2 tỷ đồng, tăng 10,11% so với cùng kỳ năm 2021.