Nhớ Thủ tướng Phan Văn Khải - Người đặt nền móng hội nhập và phát huy vai trò kinh tế tư nhân

Nhớ Thủ tướng Phan Văn Khải - Người đặt nền móng hội nhập và phát huy vai trò kinh tế tư nhân

(DNVN) - Dấu ấn quan trọng mà nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã mang lại cho nền kinh tế Việt Nam trong gần 2 nhiệm kỳ làm Thủ tướng (1997-2006) là: Đưa nền kinh tế nước nhà vượt qua khó khăn, phát triển tư duy hội nhập, mở cửa thị trường, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân, vai trò của doanh nghiệp.