Thư, Điện mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thư, Điện mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021), Tổng thư ký Liên hợp quốc, lãnh đạo các nước Bê-la-rút, Ma-đa-gát-xca, Mau-ri-ta-ni-a, Nam-bi-a, Ni-ca-ra-goa, San Ma-ri-nô, Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc, Viện nghiên cứu hạt nhân quốc tế, Ấn Độ, Xinh-ga-po, Hy Lạp đã có Điện và Thư mừng gửi Lãnh đạo Việt Nam.