Giám đốc chiến lược Dragon Capital: Hành trình đầu tư song hành với sự cô đơn, đôi lúc cần sự can đảm và đi ngược với xu hướng hiện tại

Giám đốc chiến lược Dragon Capital: Hành trình đầu tư song hành với sự cô đơn, đôi lúc cần sự can đảm và đi ngược với xu hướng hiện tại

Giám đốc Hoạch định chiến lược Dragon Capital chia sẻ, hành trình đầu tư song hành với sự cô đơn, đôi lúc cần sự can đảm và đi ngược với xu hướng hiện tại. Ngân hàng là ngành bị ghét bỏ trong 4-5 tháng vừa qua nhưng cá nhân ông Tuấn và cả Dragon Capital đang nhìn ngành ngân hàng đầy hứa hẹn.