VietinBank dự kiến chia cổ tức toàn bộ 9.600 tỷ lợi nhuận giữ lại bằng cổ phiếu để tăng vốn

VietinBank dự kiến chia cổ tức toàn bộ 9.600 tỷ lợi nhuận giữ lại bằng cổ phiếu để tăng vốn

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank - mã CTG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022, trong đó đặt kế hoạch lợi nhuận trên 19.300 tỷ đồng và dự kiến dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi phân phối để chia cổ tức bằng cổ phiếu.