VietinBank dự kiến chia cổ tức toàn bộ 9.600 tỷ lợi nhuận giữ lại bằng cổ phiếu để tăng vốn

Nguyễn Thị Thùy Dung 17:57 | 10/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank - mã CTG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022, trong đó đặt kế hoạch lợi nhuận trên 19.300 tỷ đồng và dự kiến dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại sau khi phân phối để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Về kế hoạch kinh doanh trình ĐHĐCĐ, VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng từ 5-10% so với mức 1.531.587 tỷ vào cuối năm 2021, tức tương đương mức tăng lên hơn 1.600.000 tỷ đồng.

Mục tiêu dư nợ tín dụng tăng trưởng theo phê duyệt của ngân hàng Nhà nước. Mục tiêu nguồn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 8-10%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu đặt mục tiêu +- 1,8%. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng là 1,26%, tương đương năm ngoái.

Đáng chú ý, VietinBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng trưởng 15% so với mức 16.860 tỷ đồng đạt được năm 2021, tức tương đương gần 19.400 tỷ đồng. Tỷ lệ và cơ cấu chi trả cổ tức sẽ được thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật, tài liệu trình ĐHĐCĐ của VietinBank nêu rõ.

Một số chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2022 mà VietinBank dự kiến trình cổ đông (Nguồn: VietinBank)

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của VietinBank đạt 1.531.587 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cuối năm 2020. Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 1.161.848 tỷ đồng, tăng 17,3%. Dư nợ tín dụng hợp nhất đạt 1.141.454 tỷ đồng, tăng 11,1%. Dư nợ tín dụng bình quân tăng 12,3%.

Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 16.860 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 17.589 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng 1,26%.

Đánh giá một số chỉ tiêu kinh doanh của VietinBank năm 2021 (Nguồn: VietinBank)

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, sau khi trích lập các quỹ, nguồn lợi nhuận còn lại VietinBank dự kiến dùng để chia cổ tức là 9.624,4 tỷ đồng. Theo đó, VietinBank sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với toàn bộ phần lợi nhuận sau trích quỹ 9.624,4 tỷ đồng này. 

Kế hoạch dùng toàn bộ phần lợi nhuận sau trích quỹ để  chia cổ tức bằng cổ phiếu mà VietinBank dự kiến trình cổ đông (Nguồn: VietinBank)

Theo đó, VietinBank đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ngân hàng quyết định mức tạm trích lập các quỹ trong năm 2022 từ nguồn lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2021 với mức trích lập tối đa theo quy định hiện hành; đồng thời quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 chính thức trên cơ sở ý kiến phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Năm ngoái, VietinBank đã hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỷ lên 48.057 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2020. Nếu được thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu với toàn bộ phần lợi nhuận sau trích quỹ năm 2021, vốn điều lệ của VietinBank có thể tăng lên gần 57.700 tỷ đồng vào cuối năm 2022.

Về kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng, VietinBank trình cổ đông thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán, bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan.