Quảng Ngãi dành hơn 2.000 ha đất để phát triển các dự án nhà ở

Quảng Ngãi dành hơn 2.000 ha đất để phát triển các dự án nhà ở

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, cải thiện điều kiện ở, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và an sinh xã hội.