VNG tiếp tục gánh lỗ cho Zalo Pay

VNG tiếp tục gánh lỗ cho Zalo Pay

Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vừa được công bố, CTCP VNG đặt mục tiêu doanh thu dự kiến 10.178 tỷ đồng. Phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 311 tỷ đồng và lỗ sau thuế dự kiến 993 tỷ đồng.