WB đưa 5 giải pháp giúp Việt Nam cải cách thể chế hiệu quả

WB đưa 5 giải pháp giúp Việt Nam cải cách thể chế hiệu quả

Sau khi đạt kết quả là một trong những quốc gia chuyển đổi kinh tế thành công nhất trên thế giới trong 25 năm qua, thể chế của Việt Nam cần được hiện đại hóa để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.