100% vốn điều lệ tại HNX và Hose sẽ do VNX nắm giữ nhằm đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư

10:39 | 16/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đây là nội dung được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) ban hành kèm theo quyết định số 757/QĐ-BTC ngày 1/2/2021 của Bộ Tài chính.
Theo đó, VNX và các công ty con được thành lập để thực hiện chức năng tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán theo quy định nhằm góp phần đảm bảo hoạt động giao dịch chứng khoán tại các Sở giao dịch Chứng khoán. Việc VNX nắm giữ vốn điều lệ sẽ giúp cho các hoạt động giao dịch chứng khoán được tiến hành công khai, công bằng, trật tự, an toàn và hiệu quả đồng thời sẽ giúp cho việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.
 
100% vốn điều lệ của các công ty do VNX nắm giữ: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
 
100% vốn điều lệ tại HNX và Hose sẽ do VNX nắm giữ nhằm đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư - ảnh 1
 
VNX nắm giữ 100% vốn điều lệ của HNX và HOSE
 
VNX có quyền quyết định thành lập, vốn điều lệ khi thành lập, mục tiêu và ngành, nghề của công ty con - Theo điều lệ tổ chức và hoạt động của VNX. Bên cạnh đó, sau khi có ý kiến của cơ quan đại diện sở hữu về việc thành lập công ty con thì VNX có quyền điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản công ty con để đảm bảo phù hợp với điều lệ của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
 
Đồng thời, VNX có quyền ban hành quy chế quản lý tài chính và quy chế giám sát, đánh giá hiệu quả của công ty con, hướng dẫn tổ chức quản lý lao động, tiền lương, thưởng đối với người quản lý, người lao động nhằm đảm bảo phù hợp với cơ chế tài chính. Ngoài ra, VNX cũng có quyền đánh giá hiệu quả hoạt động, chế độ tiền lương của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại các công ty con theo quy định của pháp luật.
 
Đối với những phương án huy động vốn, dự án đầu tư, xây dựng, mua bán tài sản cố định có giá trị trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con sẽ được VNX phê duyệt. Đồng thời, VNX sẽ tiến hành rà soát, đưa ra ý kiến đối với kế hoạch tài chính hàng năm cỉa công ty con để làm cơ sở giám sát, đánh giá hiệu quả kinh doanh, phê duyệt các báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ hàng năm.
 
Những hoạt động như quy hoạch, bổ nhiệm, từ chức miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu của Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc của các công ty con cũng sẽ được VNX quyết định sau khi cơ quan đại diện chủ sở hữu có ý kiến.

Xem thêm: Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX)ư

Tâm Phạm