3 năm nữa, không còn giao dịch chi bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước

P.V 10:22 | 07/05/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1953/QĐ-KBNN phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2025; theo đó đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 trở thành Kho bạc số, không còn giao dịch tiền mặt, không chứng tờ giấy.

Ứng dụng công nghệ 4.0 thúc đẩy đề án Kho bạc số

Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống Kho bạc Nhà nước định hướng thúc đẩy các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế nói chung và trong hệ thống Kho bạc Nhà nước nói riêng, đặc biệt là trong thu, chi ngân sách nhà nước.

Đề án hướng tới ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0 để thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống Kho bạc Nhà nước, phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới, có khả năng kết nối liên thông, liên mạch với các hệ thống, dịch vụ thuộc các ngành, lĩnh vực khác trong nền kinh tế; tăng cường hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành tài chính; ứng dụng các thành tựu, kinh nghiệm trong nước và quốc tế về thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong đó, đề án nêu rõ ưu tiên lấy khách hàng làm trung tâm hoạt động thanh toán, tạo thuận lợi hơn cho người dân và các đơn vị có giao dịch với Kho bạc Nhà nước tiếp cận các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Những mục tiêu cụ thể trong lộ trình thanh toán không dùng tiền mặt đến năm 2025 mà đề án nêu ra như sau:

Thứ nhất, tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống Kho bạc Nhà nước, hình thành thói quen của các đơn vị sử dụng ngân sách, người nộp ngân sách nhà nước, các tổ chức và cá nhân khác có giao dịch với Kho bạc Nhà nước ở khu vực đô thị trong việc thanh toán nói chung và thu, chi ngân sách nhà nước nói riêng bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thứ hai, giảm dần tỷ lệ thu, chi bằng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước và tiến tới hình thành Kho bạc không có tiền mặt trên cơ sở hiện đại hóa các hình thức thanh toán, đảm bảo phù hợp với xu thế chung của đất nước, của khu vực và thế giới về phát triển các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt.

Thứ ba, nâng cấp cơ sở hạ tầng, các hệ thống thanh toán điện tử của Kho bạc Nhà nước. Phát triển các dịch vụ thanh toán qua hệ thống Kho bạc Nhà nước theo hướng đa dạng, hiện đại để đáp ứng nhu cầu thanh toán đa dạng của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và có sự kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan.

Thứ tư, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, minh bạch hóa các giao dịch thanh toán trong hệ thống Kho bạc Nhà nước, góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm kinh tế, phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến cuối năm 2025, không còn giao dịch chi bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước và giảm tới mức tối thiểu các giao dịch thu bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước.

Nhiều giải pháp toàn diện

Trong lộ trình thực hiện những mục tiêu trên, Kho bạc Nhà nước đã đề ra những giải pháp nhằm phát triển thanh toán không dùng trong hệ thống Kho bạc Nhà nước đến năm 2025 trên tất cả các lĩnh vực, từ khuôn khổ pháp lý, công nghệ, quy trình nghiệp vụ, an toàn, bảo mật, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho công chức và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách cũng như nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn, hiệu quả và có khả năng liên thông: hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước để các ngân hàng thương mại có thể truy cập vào cổng trao đổi dữ liệu của Kho bạc Nhà nước lấy thông tin (bảng thanh toán) cho đối tượng thụ hưởng của các đơn vị sử dụng NSNN; tiếp tục hoàn thiện kết nối giữa hạ tầng của Kho bạc Nhà nước với các cơ quan thuế, hải quan, Cổng dịch vụ công quốc gia; hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia (IPBS) và hệ thống thanh toán của các NHTM...

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh thu, chi bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt cũng như tiếp tục mở rộng mạng lưới tài khoản phục vụ thu ngân quỹ nhà nước của Kho bạc Nhà nước tại các hệ thống ngân hàng thương mại, đảm bảo đáp ứng điều kiện để mở tài khoản phục vụ thu ngân quỹ nhà nước của Kho bạc Nhà nước.

Ngoài ra, phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại triển khai thu NSNN theo mã định danh khoản thu để giảm thiểu truyền nhận thông tin giữa các cơ quan, tạo điều kiện đẩy mạnh các hình thức thu hiện đại như thu qua QR-Code, mobile-money, ví điện tử, mobile-banking,...