Bộ Tài chính chỉ đạo kiểm tra 10 công ty chứng khoán và 1 số doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn

11:00 | 29/10/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Vụ Tài chính ngân hàng (Bộ Tài Chính) vừa cho biết, để hạn chế rủi ro và tăng cường quản lý giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước triển khai 4 đoàn kiểm tra trong tháng 10 tại 10 công ty chứng khoán về tình hình cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đoàn cũng sẽ tiến hành kiểm tra một số doanh nghiệp có khối lượng phát hành trái phiếu lớn; phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo; tình hình tài chính yếu.

Tuy nhiên, danh sách các công ty chứng khoán và doanh nghiệp phát hành trái phiếu sẽ thanh, kiểm tra không được Bộ Tài chính thông tin cụ thể.

Theo thống kê của Vụ Tài chính ngân hàng, sau 9 tháng triển khai quy định mới chỉ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới được mua và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt 357.000 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020. Khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp  ra công chúng là 17.375 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt 357.000 tỷ đồng trong 9 tháng

Trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, các tổ chức tín dụng có khối lượng phát hành lớn nhất chiếm 37,3%, sau đó là nhóm bất động sản với 31,1%. Tỉ trọng nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp mua sơ cấp trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giảm mạnh so với năm 2020 (mua 5,5% khối lượng phát hành trong 9 tháng đầu năm 2021 trong khi cả năm 2020 là 12,7%).

Đáng chú ý, Vụ Tài chính ngân hàng cho hay, qua công tác quản lý giám sát cho thấy thị trường này còn 1 số vấn đề như: Phần lớn tài sản đảm bảo của trái phiếu là bất động sản, dự án hình thành trong tương lai hoặc cổ phiếu doanh nghiệp, giá trị của tài sản đảm bảo chịu ảnh hưởng diễn biến của thị trường.

Bên cạnh đó, một số trường hợp chưa tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Cá biệt, có doanh nghiệp phát hành với khối lượng lớn gấp nhiều lần vốn.

Vì thế, để hạn chế rủi ro và tăng cường quản lý giám sát thị trường, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước triển khai 4 đoàn kiểm tra như trên.

Theo Vụ Tài chính ngân hàng, Bộ Tài chính đã và đang tăng cường quản lý giám sát đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp tập trung vào nhiều nội dung.

Theo đó, về công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến quy định mới về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, cảnh báo về các rủi ro đối với các chủ thể khi tham gia thị trường, định hướng các giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã được thực hiện theo định kỳ, chủ động và có hiệu quả.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã tổ chức 3 hội nghị phổ biến và đối thoại chính sách về trái phiếu doanh nghiệp, đăng tải các thông tin báo chí, trả lời phỏng vấn nhiều cơ quan báo đài. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chủ động thông tin, tuyên truyền về tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp; cảnh báo kịp thời về những rủi ro cho nhà đầu tư, doanh nghiệp phát hành, các tổ chức cung cấp dịch vụ.

Đối với công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ về tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp và công tác quản lý giám sát.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành tăng cường quản lý giám sát thị trường trái phiếu thông qua đề nghị Ngân hàng Nhà nước thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát việc tổ chức tín dụng huy động vốn từ phát hành trái phiếu và phối hợp chia sẻ thông tin kết quả kiểm tra, giám sát.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Xây dựng có các giải pháp quản lý thị trường bất động sản, phối hợp quản lý giám sát và cảnh báo các doanh nghiệp bất động sản về rủi ro thị trường tăng nóng.

Đồng thời, tổ chức làm việc với Bộ Công an về khung khổ pháp lý và tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp để tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin.

Về cơ chế chính sách, trên cơ sở công tác quản lý giám sát và kết quả kiểm tra về tình hình phát hành, cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính đang đánh giá để đề xuất sửa đổi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP theo hướng hạn chế doanh nghiệp phát hành trái phiếu với khối lượng lớn nhưng không phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tăng cường công khai minh bạch trong huy động vốn trái phiếu.

Đặc biệt, nhằm tăng tính công khai, minh bạch và tăng cường quản lý, giám sát hoạt động giao dịch thứ cấp trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, Bộ Tài chính đang khẩn trương xây dựng Thông tư và chuẩn bị thiết lập thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Đồng thời, nâng cấp chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp và hệ thống niêm yết, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng.