Chương Dương (CDC): Lợi nhuận 6 tháng sau soát xét tăng 29%

Trang Mai 10:02 | 05/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 29/8, Công ty Cổ phần Chương Dương (mã: CDC) đã công bố báo cáo tài chính bán niên 2022 sau soát xét, trong đó ghi nhận lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng 1,6 tỷ đồng so với báo cáo đã soát xét. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí tài chính giảm từ 12,5 tỷ đồng xuống còn 10,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế tăng 29% sau soát xét

Theo báo cáo tài chính quý II/2022 (chưa soát xét), CDC báo cáo doanh thu thuần hợp nhất bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý đạt 296,7 tỷ đồng, tăng 92,9% so với mức thực hiện cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ năm ngoái ghi nhận doanh thu thuần 153,8 tỷ đồng). Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 17,4 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt 5,87 so với mức 4,53% cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 30,4% xuống 4,6 tỷ đồng từ mức 6,7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, trong khi chi phí tài chính tăng lên 5,9 tỷ đồng (chủ yếu là lãi vay với 2,1 tỷ đồng). Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng, lần lượt tăng 1,4 lần và 1,7 lần lên 1,2 tỷ đồng và 11 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 4 tỷ đồng, giảm hơn 100 triệu đồng so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 4,96 tỷ đồng, tăng 6,7%. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng, tăng 6% và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm hơn 400 triệu đồng, tương đương 12%, xuống còn 2,97 tỷ đồng. 

Giải trình về kết quả kinh doanh quý II năm nay, phía công ty cho biết: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ công ty tăng 142,95 triệu đồng, giá vốn hàng bán tăng 132,51 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Công ty mở rộng và đẩy mạnh mảng kinh doanh thương mại vật tư, đồng thời hợp nhất thêm công ty con là Công ty CP Xây Dựng Công Trình 525 từ cuối năm 2021, dẫn đến tổng lợi nhuận sau thuế tăng 204 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tại báo cáo chưa soát xét, công ty ghi nhận doanh thu thuần 508 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 5,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại báo cáo bán niên đã soát xét, CDC ghi nhận lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu thuần đạt 508 tỷ đồng, tăng 112% so với 6 tháng năm 2021. Lợi nhuận gộp đạt 30,9 tỷ đồng, tăng 106%. Biên lãi gộp giảm xuống 6,08% từ 6,2% cùng kỳ năm ngoái. 

Do chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh trong kỳ, lợi nhuận trước thuế 6 tháng của CDC chỉ đạt 9,3 tỷ đồng, giảm 40,7% so với mức thực hiện 15,7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 7,1 tỷ đồng, giảm 44,5%. 

So với báo cáo tài chính chưa soát xét, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đã tăng 1,6 tỷ đồng, tương đương tăng 29% so với mức lợi nhuận sau thuế do CDC tự công bố là 5,5 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí tài chính giảm từ 12,5 tỷ đồng xuống còn 10,5 tỷ đồng.

 Bảng so sánh báo cáo tài chính 6 tháng 2022 trước soát xét và sau soát xét
(Đơn vị: Tỷ đồng)

 Nghĩa vụ nợ vượt 1.200 tỷ đồng

Về tình hình tài chính, tính đến thời điểm 30/6/2022, theo báo cáo đã soát xét, CDC báo cáo tổng tài sản 1.512,2 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cuối năm ngoái. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.303,8 tỷ đồng, tương đương 86,2% tổng tài sản, còn lại 208,4 tỷ đồng là tài sản dài hạn. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 579 tỷ đồng, tăng 35,1 tỷ đồng, trong đó 464 tỷ đồng là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng. Ngoài ra, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 369,4 tỷ đồng, hàng tồn kho 268,2 tỷ đồng và tài sản ngắn hạn khác 13,1 tỷ đồng. 

Nợ phải trả của CDC tính đến 30/6/2022 là 1.201,4 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu kỳ. Trong đó, 82,5% tương đương 990,8 tỷ đồng là nợ ngắn hạn, còn lại nợ dài hạn là 210,7 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính (cả ngắn hạn và dài hạn) là 647,3 tỷ đồng, tương đương 53,9% tổng nợ. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tính đến 30/6/2022 của doanh nghiệp là 3,87 lần.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong kỳ 6 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm 138,8 tỷ đồng, chủ yếu đến từ tăng các khoản phải thu, tăng hàng tồn kho, tiền lãi,...  Ngược lại, cả dòng tiền đầu tư và dòng tiền tài chính của CDC đều dương; trong đó ưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 41,1 tỷ đồng, chủ yếu là do tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác. Ngoài ra, tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác đã giảm 14,4 lần, xuống còn 15 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 146,2 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ 2021, chủ yếu là tiền thu từ đi vay.

Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 48,6 tỷ đồng.