Bất động sản An Gia (AGG): Doanh thu 6 tháng tăng hơn 5 lần nhưng lãi ròng giảm 11%

Trang Mai 14:32 | 30/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã: AGG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét, trong đó báo cáo doanh thu thuần 6 tháng tăng 443% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế 6 tháng chỉ đạt 173,8 tỷ đồng, giảm 11,6%.

Trước đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, AGG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.709,3 tỷ đồng, tăng tới 940% so với mức thực hiện cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ năm ngoái ghi nhận doanh thu thuần 260,4 tỷ đồng). Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 530,7 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt 19,6% so với mức 15% cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm tới 60,6% xuống 79 tỷ đồng từ mức 200,7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, trong khi chi phí tài chính tăng lên 103,1 tỷ đồng (chủ yếu đến từ lãi vay với 58,6 tỷ đồng). Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng, lần lượt tăng 9,5 lần và 1,2 lần lên 253 tỷ đồng và 33 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý II đạt 190,7 tỷ đồng, chỉ tăng 4,1% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 183 tỷ đồng, giảm 2,2%. Lợi nhuận sau thuế đạt 170,2 tỷ đồng, giảm 10,1% và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 70,4 tỷ đồng, tương đương 37%, xuống còn 119,6 tỷ đồng. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, AGG báo cáo doanh thu thuần 3.271,9 tỷ đồng, tăng 442,5% so với 6 tháng năm 2021. Lợi nhuận gộp đạt 652 tỷ đồng, tăng 292%. Biên lãi gộp giảm xuống 19,9% từ mức 27,6% cùng kỳ năm ngoái. 

Do chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh trong kỳ, lợi nhuận trước thuế 6 tháng của AGG chỉ đạt 212,6 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức thực hiện 213,9 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 173,8 tỷ đồng, giảm 11,6%.

Giải trình về mức lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ 2021, AGG cho biết mặc dù ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng giá vốn hàng bán và chi phí tài chính tăng so với cùng kỳ.  

Về tình hình tài chính, tính đến thời điểm 30/6/2022, AGG báo cáo tổng tài sản 12.621,5 tỷ đồng, không có nhiều thay đổi so với cuối năm ngoái. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 10.808,5 tỷ đồng, tương đương 85,6% tổng tài sản, còn lại 1.813 tỷ đồng là tài sản dài hạn.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, mục hàng tồn kho chiếm 5.050,6 tỷ đồng, giảm gần 25% so với đầu năm, trong đó 5.031,4 tỷ đồng là bất động sản dở dang (bao gồm một số dự án như dự án The Sóng 1.917,6 tỷ đồng, dự án West Gate 1.887,9 tỷ đồng, dự án The Standard 682,4 tỷ đồng, dự án Signial 283,4 tỷ đồng, dự án River Panorama 2 là 133,9 tỷ đồng và một số dự án khác).

Tiền và các khoản tương đương tiền cũng tăng vọt 318% lên 1.662,3 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn là 3.290 tỷ đồng, tăng 5,34%. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm nhẹ 1,4% xuống còn 116,9 tỷ đồng, trong đó toàn bộ là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. 

Nợ phải trả của AGG tính đến 30/6/2022 đạt 9.566,3 tỷ đồng, giảm 3,3% so với đầu kỳ. Trong đó, 76,7% tương đương 7.339,2 tỷ đồng là nợ ngắn hạn, còn lại nợ dài hạn là 2.227,1 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính (cả ngắn hạn và dài hạn) là 2.320,6 tỷ đồng, tương đương 24,3% tổng nợ. Trong đó bao gồm trái phiếu ngắn và dài hạn là 790 tỷ đồng; trái phiếu đến hạn trả ngắn hạn là 580,5 tỷ đồng; vay ngắn hạn bên khác (Nhà An Gia) là 453 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động; khoản vay ngắn và dài hạn với ngân hàng tổng cộng 93 tỷ đồng (từ các ngân hàng BIDV 6,7 tỷ đồng, VietinBank 46,2 tỷ đồng, Vietcombank 34,9 tỷ đồng...) và một số khoản vay khác.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tính đến 30/6/2022 của doanh nghiệp là 3,13 lần.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong kỳ 6 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 1.961,7 tỷ đồng, tăng 22,8%, chủ yếu nhờ giảm hàng tồn kho.

Trong khi đó, cả dòng tiền đầu tư và dòng tiền tài chính của AGG đang âm. Cụ thể, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 694,9 tỷ đồng, chủ yếu là do khoản 898 tỷ đồng Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và 1.807 tỷ đồng Tiền chi cho vay và gửi ngân hàng có kỳ hạn. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 2,2 tỷ đồng.

Tính chung giai đoạn 2021 – 2025, AGG dự kiến tổng doanh thu đạt 50.210 tỷ đồng, LNST dự kiến thu về hơn 6.650 tỷ đồng. Khoảng 27.600 sản phẩm mới có kế hoạch được ra mắt thị trường từ các quỹ đất hiện hữu tại các khu vực như TP HCM, Bình Dương, Long An và sẽ lần lượt bàn giao từ 2023. 

 AGG ước đạt doanh thu 16.510 tỷ đồng vào năm 2025 (Ảnh: AGG)