Hà Nội lấy ý kiến quy hoạch đất thời kỳ 2021- 2030

21:02 | 06/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND Thành Phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 5/4/2021 về tổ chức thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng sử dụng năm 2022 cấp huyện.
Việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện phải thực hiện đúng trình tự và lấy ý kiến về quy hoạch. Đây cũng là căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất...
 
Theo đó, việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện phải thực hiện đúng trình tự và lấy ý kiến về quy hoạch.
 
Đối với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện phải hoàn thành và trình Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trước quý III-2021 để làm cơ sở thông qua HĐND cấp huyện.
 
Đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện, được hoàn thành và trình Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trước ngày 5/10/2021.
 
Hà Nội lấy ý kiến quy hoạch đất thời kỳ 2021- 2030
 
Quy hoạch phải đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, cơ sở để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.
 
Sau khi quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 được phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì phải điều chỉnh theo quy định quy hoạch tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ Đô năm 2030, tầm nhìn 2050, quy hoach vùng huyện, quy hoạch thành phố Hà Nội thời 2021-2030.
 
Việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện nhằm xác định nhu cầu sử dụng đất của các bộ, ngành trung ương, thành phố Hà Nội và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện, xã.
 
Đây cũng là căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng…
 
 
Nguyễn Dung