HAGL giải trình về việc đưa các khoản lỗ hàng nghìn tỷ vào báo cáo của các năm trước

Nguyễn Tế Huy 14:55 | 26/11/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo giải trình của HAGL, việc điều chỉnh hồi tố này nhằm mục đích tránh việc HAG bị rơi vào diện xem xét huỷ niêm yết bắt buộc theo quy định.

Mới đây, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) đã công bố giải trình liên quan đến việc hồi tố số liệu tại báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2020.

Cụ thể, tại thời điểm 31/12/2019, số dư luỹ kế dự phòng được thực hiện điều chỉnh hồi tố trên bảng cân đối kế toán ở mức 5.057 tỷ đồng.

Sau khi điều chỉnh hồi tố giá trị dự phòng cho các khoản công nợ phải thu tồn đọng ngắn hạn và dài hạn được thực hiện trong BCTC kiểm toán 2020 đến báo cáo kết quả kinh doanh các năm trước, khoản lợi nhuận 371 tỷ đồng năm 2017 đã chuyển thành lỗ 3.652 tỷ đồng; khoản lãi 6,2 tỷ đồng năm 2018 thành lỗ 927 tỷ đồng; khoản lỗ 1.809 tỷ đồng năm 2019 tăng lên 1.908 tỷ đồng.

(Nguồn: Báo cáo HAG).

Trong giải trình, HAGL cho biết tại thời điểm lập BCTC năm 2017, 2018 và 2019 (kiểm toán đều có ý kiến ngoại trừ về khả năng thu hồi của các khoản phải thu), công ty luôn tin tưởng về khả năng thu hồi của các đối tượng phải thu tồn đọng lớn.

Mặc dù ở thời điểm đó, giá trị vườn cây của các đối tượng phải thu chưa được định giá cao do hầu hết các loại cây này đều đang trong giai đoạn đầu tư kiến thiết cơ bản, nhưng HAGL luôn tin tưởng tiềm năng tạo ra dòng tiền lớn trong tương lai để trả nợ.

Các số liệu định giá vào thời điểm các năm 2017, 2018 và 2019 dùng để đánh giá khả năng thu hồi chỉ mang tính thời điểm và nhằm mục đích tham khảo hơn là giá trị giao dịch.

Bên cạnh đó, do các hạn chế về thời gian và nguồn nhân lực, HAGL chưa đánh giá được hết bức tranh tài chính về tình hình kinh doanh của các đối tác cũng như chưa thực hiện được việc sắp xếp chi tiết các tài sản đảm bảo tương ứng cho từng khoản phải thu cụ thể để đưa ra con số dự phòng phù hợp.

Chính vì điều này, HAGL vẫn trên quan điểm là các khoản phải thu hoàn toàn có thể thu hồi được, và không có khoản dự phòng nào cần được trích lập trên BCTC các năm này.

Tuy nhiên cũng do các hạn chế nêu trên, đơn vị kiểm toán E&Y đã chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến các ước tính của HAGL về việc đánh giá khả năng thu hồi của các khoản phải thu.

Theo đó, E&Y đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ do giới hạn phạm vi kiểm toán trên các BCTC 2017 - 2019.

Trong năm 2020, do các ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19, HAGL cho biết đã rà soát lại khả năng thu hồi của các khoản phải thu tồn đọng lâu ngày từ các năm tài chính trước đây.

HAGL nhận thấy việc ước tính khả năng thu hồi của các khoản nợ phải thu tồn đọng lâu ngày tại thời điểm lập BCTC các năm trước chưa phản ánh đầy đủ rủi ro tổn thất của các khoản phải thu này.

Trên cơ sở đó, HAGL đã điều chỉnh lại dữ liệu tương ứng trong BCTC 2020 liên quan đến dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi lớn trong quá khứ.

Việc điều chỉnh hồi tố này cũng nhằm mục đích để kiểm toán viên xem xét bỏ ý kiến ngoại trừ về khả năng thu hồi trên, nhằm tránh việc cổ phiếu HAG bị rơi vào diện xem xét huỷ niêm yết bắt buộc theo quy định.

Từ khóa: #hagl