Liên kết phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ làm động lực tăng trưởng

Thúy Hiền (TTXVN) 16:25 | 13/01/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tại “Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ” tổ chức sáng ngày 13/1 ở Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Chính trị đã xác định phát triển vùng và liên kết phát triển vùng có vai trò đặc biệt quan trọng, liên kết phát triển vùng là xu thế tất yếu, là động lực kết nối và dẫn dắt sự phát triển các địa phương trong vùng.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh tư liệu: Thống Nhất/TTXVN

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, công tác lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, thành phố trong vùng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được đẩy nhanh tiến độ.

Đến nay, cả nước có 109/111 quy hoạch đã lập xong, đạt 98%; 103 quy hoạch đã được thẩm định; 6 quy hoạch đang trong quá trình thẩm định; đặc biệt là Quốc hội đã thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 18 Quy hoạch ngành quốc gia, 1 quy hoạch vùng và 52/63 quy hoạch tỉnh.

Đặc biệt, vùng miền Trung 13/14 địa phương trong vùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ đề ra. Về quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, hiện nay đã được Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định đang hoàn thiện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, Hội đồng điều phối vùng đã phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực; điều phối việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công để định hướng, dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước (FDI, vốn doanh nghiệp, tư nhân), thúc đẩy đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong phát triển hạ tầng chiến lược, cấp bách, quan trọng.

Cả vùng năm 2023 thu hút được 183 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký 2,13 tỷ USD. Riêng Nghệ An đã thu hút đầu tư FDI đạt gần 1,4 tỷ USD, với 19 dự án đầu tư mới, là địa phương nằm trong nhóm 10 tỉnh thành thu hút FDI hàng đầu cả nước, đứng đầu khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, công tác điều phối, liên kết phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đạt kết quả cao, đã triển khai nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia trên địa bàn Vùng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, năm 2024, nền kinh tế còn nhiều khó khăn và thách thức, do đó, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ phải xác định được lộ trình triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu quy hoạch. Tất cả các khâu đều liên quan đến tư duy và tầm nhìn của các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện.

Để quy hoạch thực sự là công cụ quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các địa phương trong vùng khẩn trương chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, gửi xin ý kiến các bộ, ngành trong tháng 3/2024; đồng thời, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 4/2024 để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, các địa phương trong xây dựng chính sách, cụ thể hóa giải pháp thực hiện quy hoạch tỉnh thì phải đặt lợi ích chung của đất nước, của vùng, của tỉnh lên trước; không vì tính cục bộ vào từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở các quy hoạch được duyệt, các địa phương cần phối hợp các Bộ, ngành để xác định ngay các dự án của địa phương có tính chất liên kết, phát triển liên quan đến ít nhất 2 địa phương trở lên, đặc biệt là giao thông, hạ tầng kết nối và các dự án quan trọng đối với phát triển Vùng, các địa phương chủ động đề xuất các hoạt động hợp tác, điều phối chung.

Cùng với đó, các địa phương cần xây dựng phương án cân đối nguồn lực thực hiện quy hoạch các nguồn vốn đầu tư ngân sách, huy động khác, … các địa phương chủ động đề xuất để Hội đồng vùng điều phối việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, huy động nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và nguồn vốn từ các thành phần kinh tế trong nước để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trong vùng.

Theo Tư lệnh ngành kế hoạch và đầu tư, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng tiếp theo trong năm 2024 là xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội Vùng: Đây là nhiệm vụ được Bộ Chính trị và Chính phủ giao tại Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 168 của Chính phủ thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị.

Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành và địa phương báo cáo rà soát cơ chế, chính sách của Vùng, đề nghị các đồng chí thành viên Hội đồng Vùng khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá riêng có nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Vùng, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, dự án đặt ra tại Quy hoạch vùng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/4/2024.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, năm 2024, cơ hội thu hút đầu tư đối với các địa phương rất lớn, cần chủ động cụ thể hóa phương án quy hoạch, tạo mặt bằng sạch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, … để đón dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Hội đồng điều phối Vùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp các bộ, ngành hỗ trợ các địa phương trong thu hút các dự án phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt.  

“Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng điều phối vùng năm 2024 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong thời gian rất ngắn, do vậy, đề nghị các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục cập nhật, bổ sung để Chủ tịch hội đồng điều phối vùng phê duyệt và tập trung tổ chức triển khai thực hiện”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.