Cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Đột phá quan trọng, ưu tiên hàng đầu

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Đột phá quan trọng, ưu tiên hàng đầu

Các chuyên gia ủng hộ mạnh mẽ việc đầu tư 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Hệ thống giao thông đường bộ, với xương sống là đường cao tốc Bắc Nam, là một mũi đột phá quan trọng, cần phải được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phân bổ nguồn lực quốc gia và là sự đầu tư mang tầm chiến lược. Đất nước phát triển, không thể thiếu đường cao tốc.