Bộ Nội vụ thông tin tiến độ triển khai cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ thông tin tiến độ triển khai cải cách tiền lương

Đại diện Bộ Nội vụ cho biết đang hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị trình các cấp có thẩm quyền trước khi trình xin ý kiến Bộ Chính trị. Sau khi được Bộ Chính trị cho ý kiến sẽ là cơ sở để các cơ quan ban hành văn bản. Chính phủ sẽ ban hành nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Sẽ ưu tiên lương giáo viên trong thang bảng lương khối hành chính sự nghiệp

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Sẽ ưu tiên lương giáo viên trong thang bảng lương khối hành chính sự nghiệp

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, việc xây dựng vị trí việc làm để chúng ta thực hiện trả lương theo vị trí việc làm, đáp ứng được tinh thần triển khai chính sách cải cách tiền lương từ 1/7/2024. Ngoài ra, Bộ sẽ ưu tiên xếp lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương khối hành chính sự nghiệp.
Sớm thông qua chính sách cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ ban hành Nghị định chế độ tiền lương mới trong năm 2024?

Sớm thông qua chính sách cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ ban hành Nghị định chế độ tiền lương mới trong năm 2024?

Sau khi cấp có thẩm quyền thông qua lộ trình cải cách chính sách tiền lương và các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ ban hành nghị định về chế độ tiền lương mới đối với đối tượng thuộc thẩm quyền của Chính phủ.