Tương lai năng lượng tái tạo Việt Nam ở đâu?

Tương lai năng lượng tái tạo Việt Nam ở đâu?

Nghị quyết 55 ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị nêu rõ, tỷ lệ nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) vào các năm 2030 và 2045 dự kiến đạt lần lượt khoảng 30% và 40% tổng điện năng sản xuất toàn quốc.
Gian nan điện gió khó điện mặt trời

Gian nan điện gió khó điện mặt trời

Hai năm trở lại đây, sự phát triển của điện gió và điện mặt trời đã phá khung, đột biến, vượt quá sự tính toán của các nhà quản lý. Điều đó khiến năng lượng tái tạo lâm vào thế bí.