Xây dựng thể chế và hệ sinh thái số thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Xây dựng thể chế và hệ sinh thái số thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số nhấn mạnh nền tảng số là giải pháp đột phá. Chiến lược chuyển đổi số quốc gia cũng khẳng định muốn chuyển đổi số nhanh phải dựa vào nền tảng số. Song, quy định pháp luật, thể chế cho nền tảng số hiện vẫn chưa rõ ràng, trong khi đó đây là cơ sở để thúc đẩy kinh tế số phát triển, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.
5 năm tới, nền kinh số Việt Nam có thể vượt mốc 50 tỷ USD

5 năm tới, nền kinh số Việt Nam có thể vượt mốc 50 tỷ USD

Theo báo cáo của Google, Temasek và Bain & Co. thông tin rằng năm 2021 dự kiến nền kinh tế số nước ta đạt 21 tỷ USD, tăng 31% so với năm 2020, tương đương Malaysia nhưng đứng sau Indonesia, Thái Lan. Đến năm 2025, quy mô nền kinh tế số VIệt Nam có thể lên đến 57 tỷ USD.