Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến công tác kiểm toán

Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến công tác kiểm toán

Ngày làm sáng 14/9 của chương trình kỳ họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước.