Lạm phát tại Pháp ngày càng tăng cao

Lạm phát tại Pháp ngày càng tăng cao

Đánh giá mới nhất của Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Pháp (INSEE) cho biết lạm phát đang đè nặng lên đời sống người dân với mức tăng đặc biệt của giá năng lượng và thực phẩm.