Không giao đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch tại 3 địa phương

Không giao đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch tại 3 địa phương

(DNVN) - Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của Hà Nội, Hải Phòng và Lâm Đồng. Trong đó có quy định kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch.