Làm từ thiện, sao không làm chuyên nghiệp?

Làm từ thiện, sao không làm chuyên nghiệp?

Chuyện làm từ thiện tự phát của các nghệ sĩ ở Việt Nam làm tốn giấy mực và sự quan tâm của rất nhiều người, vậy tại sao ở các quốc gia khác cũng làm từ thiện mà ít có nhiều điều tiếng như ở Việt Nam, tại sao chưa chuyên nghiệp?