Bộ Công Thương hoàn thành cắt giảm điều kiện kinh doanh giai đoạn 2017-2018

20:12 08/07/2019 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Với việc công bố danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đã được bãi bỏ, đơn giản hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước, Bộ Công Thương vừa hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh giai đoạn 2017-2018.

Bộ Công Thương hoàn thành cắt giảm điều kiện kinh doanh giai đoạn 2017-2018 - ảnh 1
Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 3 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về yêu cầu các bộ, ngành, địa phương “Tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất bãi bỏ ít nhất từ 1/3 đến 1/2 số điều kiện kinh doanh hiện hành trong lĩnh vực quản lý...” và trên cơ sở Quyết định 3610A/QĐ-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Phương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017-2018, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và 09 Nghị định trong năm 2017 và năm 2018.

Như vậy, Bộ Công Thương đã hoàn thành phương án đề xuất tại Quyết định số 3610A/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ngày 01 tháng 01 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, trong đó giao các bộ, cơ quan ngang bộ “Công bố đầy đủ các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, các điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa trong năm 2018”.

Để triển khai nhiệm vụ nêu trên, ngày 02 tháng 7 năm 2019, Vụ Pháp chế đã trình Bộ trưởng về việc công bố danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đã được bãi bỏ, đơn giản hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Việc công bố này nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời nhằm mục đích tuyên bố công khai các điều kiện mà Bộ Công Thương đã dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa tại Quyết định số 3610A/QĐ-BCT và đã được hiện thực hóa tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và các Nghị định khác có liên quan đến việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Chi tiết Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đã được bãi bỏ, đơn giản hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương gồm 15 lĩnh vực: Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực; Nhượng quyền thương mại; Kinh doanh xăng dầu; Kinh doanh khí; Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy); Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá; Kinh doanh rượu; Hoạt động Sở giao dịch hàng hóa; Kinh doanh dịch vụ logistics; Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp; Hoạt động thương mại điện tử; Kinh doanh thực phẩm trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công ThươngKinh doanh thực phẩm trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Hóa chất; Kinh doanh xuất khẩu gạo; Kinh doanh tiền chất thuốc nổ.

Đối với nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh giai đoạn 2019-2020 theo phương án tại Quyết định số 3720/QĐ-BCT ngày 11 tháng 10 năm 2018, Bộ Công Thương đang xây dựng Nghị định để hiện thực hóa phương án này, dự kiến trình Chính phủ tháng 11/2019.