Nghệ An sẽ có thêm khu công nghiệp Thọ Lộc 500ha

Nguyễn Triệu 11:35 | 09/02/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công ty TNHH VSIP Nghệ An là nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) với tổng diện tích 500ha, không bao gồm phần diện tích tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua khu công nghiệp Thọ Lộc và tuyến đường N2 của khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) thuộc quy hoạch khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An. Theo quyết định, nhà đầu tư của dự án là Công ty TNHH VSIP Nghệ An. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 8/2/2023.

  Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) thuộc quy hoạch khu kinh tế Đông Nam Nghệ An (Ảnh báo Nghệ An)

Quy mô sử dụng đất của dự án là 500ha, không bao gồm phần diện tích tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua khu công nghiệp Thọ Lộc và tuyến đường N2 của khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Nhà đầu tư phải rà soát, xác định chính xác tổng vốn đầu tư của dự án và quy định cụ thể tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. UBND tỉnh Nghệ An được giao chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với nhà đầu tư xác định vị trí, ranh giới của dự án trong phạm vi quy hoạch khu công nghiệp Thọ Lộc được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định cụ thể tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định tại Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan. Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan. UBND tỉnh Nghệ An phải bảo đảm tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo; các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành; cập nhật vị trí và quy mô diện tích của dự án trong đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm giám sát nhà đầu tư thực hiện theo đúng các quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành thủ tục xây dựng theo quy định; đảm bảo vị trí, quy mô diện tích sử dụng đất của dự án phù hợp với chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cơ cấu sử dụng đất của dự án và khoảng cách an toàn về môi trường tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, tổ chức xây dựng và thực hiện phương án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật về đất đai, phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô diện tích, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có liên quan, đồng thời có biện pháp bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Luật Đất đai. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và các cơ quan có liên quan giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án, đảm bảo phù hợp với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư hoàn thành thủ tục xây dựng theo quy định; đảm bảo vị trí và quy mô diện tích sử dụng đất của dự án phù hợp với chủ trương đầu tư dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo cơ cấu sử dụng đất của dự án và khoảng cách an toàn về môi trường tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

Dành gần 20.000 ha đất phát triển khu công nghiệp:

Trước đó UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch phát triển Khu kinh tế Đông Nam thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ điều chỉnh ranh giới Khu kinh tế Đông Nam lên 80.000 ha (gồm 70.000 ha đất liền và 10.000 ha mặt nước biển), trong đó diện tích khu công nghiệp khoảng 15.000 ha. Quy hoạch phát triển 10 - 12 Khu công nghiệp ngoài Khu kinh tế với diện tích tự nhiên khoảng 4.500 ha. Thu hút đầu tư 100 - 120 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 75.000 - 90.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư nước ngoài khoảng 2,26 tỷ USD. Vốn đầu tư thực hiện ước đạt trên 60% so với vốn đầu tư đăng ký Dự kiến nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 ở mức 19.912 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ ngân sách nhà nước khoảng 1.050 tỷ đồng, nguồn vốn từ doanh nghiệp 17.838 tỷ đồng và các nguồn vốn khác (ODA, PPP,...) khoảng 1.024 tỷ đồng. Giai đoạn 2016 - 2030, khu kinh tế sẽ phát triển kết cấu hạ tầng 3 - 5 khu công nghiệp mới, với diện tích khoảng 1.800 - 2.000 ha. Đồng thời, khu vực này dự kiến sẽ thu hút đầu tư 130 - 150 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 100.000 - 120.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư nước ngoài khoảng 3,67 tỷ USD. Cũng theo kế hoạch, UBND tỉnh Nghệ An dự kiến thành lập mới hai khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ với quy mô lớn (Nam Cấm với quy mô 685 ha và Thọ Lộc 850 ha). Đồng thời, tỉnh sẽ nghiên cứu, phát triển khu công nghiệp Tân Thắng (650 ha) thành khu công nghiệp hỗ trợ, phục vụ chuyên sâu phục vụ các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hóa chất.