Nghị định 126: Hiểu đúng về quy định thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế

19:35 | 17/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Người có thu nhập từ tiền lương dưới mức giảm trừ gia cảnh (tức dưới 11 triệu đồng/tháng) tuy không phải nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế.
Theo Khoản 3, Điều 7, Nghị định 126 vừa có hiệu lực thi hành ngày 5/12/2020, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:
 
a) Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế.
 
b) Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.
 
Thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng nộp hồ sơ khai thuế là gì?
 
Cụ thể, khoản 2, Điều 79, Luật Quản lý thuế quy định 2 trường hợp miễn thuế là: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có số tiền thuế phải nộp hằng năm từ 50.000 đồng trở xuống. trường hợp thứ hai là cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp hằng năm sau quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống.
 
c) Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.
 
d) Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh.

đ) Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp.
 
Thông tư 156/2013/TT-BTC, Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ lại quy định nguyên tắc khai thuế như sau:
 
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.
 
Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:
 
- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
 
- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.
 
Nghị định 126 cũng sửa đổi quy định về cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện trực tiếp khai thuế được tự chọn khai thuế theo tháng hoặc quý. Trước đây, theo Thông tư 92/2015, cá nhân này bắt buộc phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý.
 
Như vậy, quy định trước đây không yêu cầu khai thuế đối với cá nhân có thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng (thuộc trường hợp không phải nộp thuế thu nhập cá nhân). Nhưng theo Nghị định 126 mới có hiệu lực từ 5/12/2020, những đối tượng này vẫn phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế. Do đó, người có thu nhập từ tiền lương dưới mức giảm trừ gia cảnh (tức dưới 11 triệu đồng/tháng) không phải nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn phải khai thuế.
 
 
Hà Ly