Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 với hơn 1 triệu tỷ đồng

20:00 | 13/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 với 93,15% đại biểu tán thành.
Chiều ngày 13/11, với đa số đại biểu tán thành (93,15% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021. Nghị quyết nêu rất rõ: Tổng số thu ngân sách Trung ương là 739.401 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 603.929 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách Trung ương là 1.058.271 tỷ đồng, trong đó dự toán 350.804 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Tại Nghị quyết, Quốc hội giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức bổ sung ngân sách Trung ương cho từng bộ, cơ quan trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo đúng quy định pháp luật và thông báo bằng văn bản đến từng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Năm 2021 sẽ tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính đặc thù được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương; giao, hướng dẫn nhiệm vụ thu, chi năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị này tiết kiệm chi tối thiểu 15% so với năm 2020.

Đồng thời cho phép bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện chế độ, chính sách, nhiệm vụ, dự án đầu tư dở dang thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 cần tiếp tục triển khai trong năm 2021 cho đến khi các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội quyết định có hiệu lực.
 
Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ NSTW năm 2021
Màn hình biểu hiện kết quả biểu quyết

Đối với một số khoản chi đã có cơ chế, chính sách xác định được nhiệm vụ nhưng chưa có cơ sở tính toán phân bổ, bố trí cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát, phân bổ cụ thể đúng quy định của pháp luật.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước theo thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan; ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước, dự án cấp bách, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; bố trí vốn cho các dự án đã thực hiện thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung cho các dự án có khả năng hoàn thành; kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định, không bố trí vốn cho các dự án chưa đủ điều kiện, thủ tục đầu tư theo quy định. Đối với các nhiệm vụ, dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tính đến ngày 31/12/2020, cần tiếp tục hoàn thiện, phân bổ sau khi Quốc hội khóa XV quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Trước đó, trong các phiên thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ việc bố trí và cân đối ngân sách cho phòng chống dịch COVID-19. Nói về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết: Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 đã bố trí 37,4 nghìn tỷ đồng dự phòng NSNN; 100 tỷ đồng bổ sung quỹ dự trữ tài chính; 1.200 tỷ đồng chi dự trữ quốc gia và khoảng 90 tỷ đồng kinh phí thực hiện các hoạt động chỉ đạo tuyến về phòng chống dịch. 

Do đó, khi dịch COVID-19 xảy ra, ngân sách Trung ương và ngân sách các địa phương đã chủ động sử dụng nguồn lực bố trí trong dự toán và các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện chi trả phòng chống dịch. Bên cạnh đó, do mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho phép huy động cả nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2019 (20 nghìn tỷ đồng) để bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ cho các địa phương phòng, chống đại dịch COVID-19 và hỗ trợ khó khăn cho người dân, người lao động trong các doanh nghiệp.
 
5 nội dung quan trọng nhất sẽ được bàn bạc tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV


Hương Quỳnh