ACB công bố hoàn thành Basel III

ACB công bố hoàn thành Basel III

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - mã: ACB) vừa công bố chính thức hoàn thành triển khai các nội dung trọng yếu ILAAP và chuẩn mực Basel III - một trong những chuẩn mực yêu cầu cao về vốn và quản trị rủi ro thanh khoản.