Năm 2023, Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó trong phòng vệ thương mại

Năm 2023, Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó trong phòng vệ thương mại

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó hiệu quả với các biện pháp phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương khẳng định năm 2023 sẽ tiếp tục quan tâm, bảo vệ lợi ích chính đáng của các ngành sản xuất trong nước thông qua việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại trên nguyên tắc công khai, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam.