Điều hành tỷ giá cần tránh gây khó cho doanh nghiệp nội địa

Điều hành tỷ giá cần tránh gây khó cho doanh nghiệp nội địa

Mặc dù cán cân thương mại thặng dư tới 24,61 tỷ USD, tuy nhiên theo các chuyên gia xuất siêu chủ yếu đến từ khu vực doanh nghiệp FDI chứ không phải khối doanh nghiệp trong nước. Vì vậy, cần hết sức lưu ý trong điều hành tỷ giá để tránh gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp nội.