FPT Online trả cổ tức tiền mặt 200% cho năm 2020

FPT Online trả cổ tức tiền mặt 200% cho năm 2020

Với hơn 18,47 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Online sẽ phải chi trả 369,4 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức năm 2020, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu FOC sẽ nhận về 20.000 đồng cổ tức.