Nhiều địa phương chậm chạp trong kế hoạch đầu tư công

Nhiều địa phương chậm chạp trong kế hoạch đầu tư công

Hiện nay, 62 địa phương vẫn chưa nhập đầy đủ số liệu kế hoạch đầu tư công cho năm 2022, tuy nhiên nhiều địa phương thì đề xuất vốn đầu tư công cho năm 2022 còn vượt cả vốn trung hạn mà Chính phủ vừa báo cáo Quốc hội.