Lỗ hổng BT: Cốt lõi liệu có nằm từ lợi ích tư nhân?

Lỗ hổng BT: Cốt lõi liệu có nằm từ lợi ích tư nhân?

Dự án BT là một hình thức PPP (đối tác công tư), dựa trên nhu cầu đầu tư xây dựng phuc vụ xã hội, tuy nhiên thời gian qua không ít các dự án bị “bóp méo” thiếu hiệu quả, gây thất thoát, chủ yếu mang lại lợi ích tư.